Domov Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Spoločnosť: Potten & Pannen - Staněk s.r.o. sídlom Trnavská cesta 49, 831 04 Bratislava, IČO: 35966165 IČ DPH: SK2022094393 zapísaná v Mestskom súde Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 38429/B, tel.: +421 252 632 227, email: info@gourmetacademy.sk, pre objednávanie a poskytovanie kurzov varenia prostredníctvom internetových stránok www.gourmetacademy.sk  

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Potten & Pannen - Staněk s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 49, 831 04 Bratislava, IČO: 35966165, IČ DPH: SK2022094393, Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 38429/B, (ďalej len „poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté na základe zmluvy o poskytnutí kurzu (ďalej len „zmluva o poskytnutí kurzu“) uzatvárané medzi poskytovateľom a fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa na internetovej adrese www.gourmetacademy.sk.

1.2. Znenie týchto obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať.

1.3. Príslušným orgánom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia. . 

2. Vymedzenie pojmov 

Poskytovateľom“ sa pre účely týchto VOP rozumie Potten & Pannen - Staněk s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 49, 831 04 Bratislava, IČO: 35966165, 

Kupujúcim“ je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o poskytnutí kurzu s poskytovateľom.

Spotrebiteľom“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytnutí kurzu s poskytovateľom nejedná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

Účastníkom kurzu“ sa pre účely týchto VOP rozumie: 

a/ fyzická osoba, osobne sa zúčastňujúca Kurzu varenia na základe Zmluvy uzatvorenej priamo s Poskytovateľom

b/ fyzická osoba, osobne sa zúčastňujúca Kurzu varenia na základe Darčekového voucheru vydaného Poskytovateľom

c/ fyzická osoba, zúčastňujúca sa Kurzu varenia na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Poskytovateľom (ak sa zmluvný vzťah riadi podľa Obchodného zákonníka), t.j. Kupujúcim zabezpečený účastník (napr. zamestnanci, spolupracovníci a pod.....) 

Kurzom varenia“ je kurz objednaný kupujúcim, teda je predmetom zmluvy o poskytnutí kurzu, uzatvorenej medzi poskytovateľom kurzu a kupujúcim. Teda prezentácia receptov konkrétnych pokrmov vrátane poskytnutia informácií o surovinách potrebných na realizáciu receptu a o spôsobe a postupoch prípravy pokrmu. 

Voucher“ je poukaz zakúpený kupujúcim, ktorý oprávňuje držiteľa k využitiu poskytovaného kurzu. 

Darčekový voucher“ je potvrdením o práve Účastníka kurzu voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Kurz odpočítal od konečnej ceny Kurzu sumu, uvedenú na Darčekovom voucheri, a to za podmienok uvedených v Ponuke a/alebo na samotnom Darčekovom voucheri, pričom kúpa Darčekového voucheru môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe.  

Lektorom” je osoba poverená Poskytovateľom viesť Kurz, pričom ide jeho zmluvného partnera. 

3. Predmet zmluvného vzťahu 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie Kurzov varenia pre Kupujúcich. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu alebo držiteľovi voucheru Kurz a umožniť Kupujúcemu alebo držiteľovi voucheru účasť na takomto Kurze za nižšie uvedených podmienok.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu za účasť na Kurze. 

4. Vznik zmluvného vzťahu 

4.1. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením objednávky kupujúceho zo strany poskytovateľa a zaplatením ceny za Kurz Kupujúcim. “Zaplatením” sa rozumie moment pripísania predmetnej čiastky na účet Poskytovateľa. 

4.2. Objednávka musí obsahovať identifikačne údaje poskytovateľa a zákazníka (meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje - telefónne číslo a e-mailovú adresu), názov kurzu, termín konania kurzu a cenu kurzu.

5. Kurzy 

5.1. Poskytovateľ poskytuje výhradne kurzy uvedené v ponuke Potten & Pannen - Staněk s.r.o. na internetových stránkach www.gourmetacademy.sk.

5.2. Kurzy sa konajú v priestoroch Gourmet Academy na Trnavskej ceste 49, 831 04 Bratislava. 

5.3. Kurzy sa konajú podľa časového harmonogramu jednotlivých kurzov uvedeného na www.gourmetacademy.sk. 

5.4. Kurzy možno objednať vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke poskytovateľa www.gourmetacademy.sk, (ďalej ako "objednávka")

6. Dodanie

6.1. Objednaný a uhradený voucher alebo Darčekový poukaz na kurz je doručený kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú kupujúci uvedie vo svojej objednávke hneď po tom, čo Poskytovateľ obdrží platbu za kurz. 

7. Platobné podmienky 

7.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu za účasť na Kurze vo výške stanovenej v objednávke Kupujúceho v súlade s ponukou Poskytovateľa.

7.2. Ceny uvedené na internetových stránkach poskytovateľa sú uvedené vrátane DPH.

7.3. Cenu za Kurz na základe zmluvy o poskytnutí kurzu môže Kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: - platba online kartou, - platba online platobnou bránou, - platba darčekovým poukazom (ktorý možno zakúpiť na internetovej stránke www.gourmetacademy.sk).

8. Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1. Účastníci kurzu sú povinní počas celého trvania kurzu dodržiavať pokyny lektora

8.2. Lektor je povinný v úvode kurzu poučiť jeho účastníkov o základných pravidlách bezpečnosti práce. 

8.3. Účastníci kurzu sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce a ochrany zdravia v súlade s platnými právnymi predpismi.

8.4. Poskytovateľ a Lektor sú oprávnení vylúčiť z kurzu tých účastníkov, ktorí hrubo porušujú pravidlá bezpečnosti práce a ochrany zdravia, pokyny lektora, dobré mravy, alebo obmedzujú ostatných účastníkov kurzu. V tomto prípade nemá kupujúci nárok na vrátenie ceny za poskytnutie Kurzu.

8.5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť kurz kupujúcemu až v momente, kedy obdrží platbu od Kupujúceho.

9. Zmena a zrušenie kurzu 

9.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín konania kurzu alebo kurz zrušiť v nasledujúcich prípadoch:                         

- ak Kurz nie je obsadený minimálnym počtom 7 účastníkov. 

- ak Poskytovateľ nebude môcť kurz realizovať na základe pracovnej neschopnosti Lektora či inej závažnej prekážky. 

9.2. V prípade, že Poskytovateľ bude nútený kurz zrušiť, tak sa zaväzuje Kupujúcemu túto skutočnosť bezodkladne oznámiť telefonicky a e-mailom. Ďalej sa Poskytovateľ zaväzuje v prípade zrušenia kurzu poskytnúť kupujúcemu náhradný termín kurzu, iný kurz v rovnakej hodnote, alebo možnosť vrátenia ceny za kurz. V prípade, že sa jedná o darčekový poukaz, môže o vrátenie peňazí požiadať len osoba, ktorá poukaz objednala a uhradila. 

10. Odstúpenie od Zmluvy  o poskytnutí kurzu

10.1. V prípade, že sa Kupujúci nebude môcť zúčastniť Kurzu, sa Kupujúci zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi písomne prostredníctvom e-mailu. 

10.2. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od zmluvy v lehote 20 a menej pracovných dní pred plánovaným dátumom konania kurzu, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Kupujúcemu storno poplatok za vo výške 20 eur. Vrátená čiastka ceny Kurzu bude ponížená o tento poplatok. To isté platí aj v prípade, ak Kupujúci v uvedenej lehote požiada o zmenu termínu kurzu. 

      V prípade, že sa jedná o Darčekový voucher, môže o vrátenie peňazí požiadať len osoba, ktorá poukaz objednala a uhradila. 

10.3. Pokiaľ Kupujúci odstúpi od zmluvy v lehote 10  a 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom konania kurzu, je poskytovateľ oprávnený účtovať Kupujúcemu storno poplatok za  vo výške 50% z ceny kurzu. Vrátená čiastka ceny kurzu bude ponížená o tento poplatok To isté platí aj v prípade, ak Kupujúci v uvedenej lehote požiada o zmenu termínu kurzu. 

      V prípade, že sa jedná o darčekový poukaz, môže o vrátenie peňazí požiadať len osoba, ktorá poukaz objednala a uhradila. 

10.4. Pokiaľ Kupujúci oznámi zrušenie či zmenu termínu menej ako 5 pracovných dní pred termínom Kurzu, alebo v deň konania Kurzu, Kupujúci stráca nárok na vrátenie ceny za Kurz či akejkoľvek jej časti a ostáva bez nároku na nový termín. 

10.5. Kupujúci má však právo za seba poslať náhradníka. Túto skutočnosť však je Kupujúci povinný nahlásiť Poskytovateľovi písomne e-mailom s celým menom náhradníka. 

10.6. V prípadoch v odsekoch 2 a 3 Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť cenu kurzu po odpočítaní storno poplatku Kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy.  

11. Zodpovednosť za škodu 

11.1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na majetku účastníkov kurzu ani za ujmu na zdraví, pokiaľ vznikli v dôsledku nedbanlivosti a zanedbania bezpečnostných predpisov účastníkom kurzu.

11.2. Ak Účastník kurzu poruší povinnosti vyplývajúce z  čl. VIII ods. 4 VOP je povinný nahradiť vzniknutú škodu Poskytovateľovi. 

12. Reklamácia kurzu 

12.1. V prípade, že kurz neprebiehal podľa Zmluvy o poskytnutí kurzu a týchto Všeobecných obchodných podmienok zo strany Poskytovateľa, je objednávateľ oprávnený vady kurzu reklamovať. Pri posudzovaní reklamácie a uplatňovaní nároku z dôvodu uplatnenej reklamácie, bude postupované v súlade zo Zákonom č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v spojení zo zákonom č. 40/1964 Občiansky zákonník. 

13. Ochrana osobných údajov 

13.1. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov a spôsobu ich spracovania si môžete prečítať TU.

14. Záverečné ustanovenia 

14.1. Na zmluvné vzťahu uzatvorené s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí kurzu nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, za vťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

14.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

14.3. Pokiaľ sú niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, stane sa záväzným to ustanovenie obchodných podmienok, ktoré sa obsah k neplatnému ustanoveniu najviac približuje.

14.4. Akékoľvek zmeny a dodatky je potrebné vyhotoviť v písomnej podobe. 

14.5. Prípadné sťažnosti zákazníka vybaví Poskytovateľ bez zbytočného odkladu v snahe o mimosúdne urovnanie. Zákazník je rovnako oprávnený obrátiť sa zo svojimi sťažnosťami na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. 

14.6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravených potvrdenou objednávkou, alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

14.7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.7. 2023

Kontaktné údaje poskytovateľa: 

- adresa pre doručovanie: Potten & Pannen - Staněk s.r.o., so sídlom Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. 

- Adresa elektronické pošty: info@gourmetacademy.sk, michaela.hornanska@pottenpannen.sk 

V Bratislave dňa 1.7.2023